Biz bilen Hyzmatdaşlyk we Partnerlyk

 • 1. Öwrenmek

  Biz öz partlerlarymyza gerekli bolan baglumaty berýäris, okadýarys, öwrediýäris

 • 2. Gurnamak

  Siz öz müşderileriňize öziňiz gidip okadyp öwredip AKHASAP ulgamyny gurnap berýärsiňiz.

 • 3. Töleg

  Biz öz partnerlarymyza AKHASAP ulgamynda berilýän lisenziýalara 50% arzanlyk hödürleýäris.

AKHASAP ulgamyn kärdeşlerine öz bizneslerini kämilleşdirip bilmekleri üçin mümkinçilik berýär, şeýlede ony täsirli we girdeýjili etmek üçin pursat berýär.

 • .Tölegsiz okuw programmalary we partnerlaryň hünärmenlerini okatmak.

 • .Partnerlaryň hünärmenlerine ýekelikdäki okuw programmalary.

 • .Tölegsiz tehniki kömek.

 • .Yzygiderli 2GHasap ulgamynyň taze wersiýalary.

 • .Maglumat we reklama kömegi.

 • .Gelejekdäki müşderilerimiziň ulgamlaryny ara alyp maslahatlaşma we okuw maslahatlary seminarlary geçirme.

 • .Täze proýektleri alyp bilmek üçin gerekli bolan kömekler.

 • .Täze proýekt alyp ony gurnamak üçin tükeniksiz tehniki maglumat kömegi.

AKHASAP ulgamy önümçilik ulgamyndy awtomatlaşdyrmak üçin programma üpçünçiligini işlap taýýarlamakda öňde baryjylardan biri hasaplanýar. Eýýäm 4 ýyl bäri 4 uly kompanýa AKHASAP ulgamynyň ynamly partnerydyr.

Türkmenistanyň çäginde önümçiligi awtomatlaşdyrma ulgamy giňden ýaýraýar. We belli hünärmenleriň aýtmagyna görä has hem öser.Statistika görä şul ugurdaky pul görkezijileri ýyl-ýyldan ulalýar. Awtomatlaşdyrma ulgamyna geçmek isleýän alyjylaryň sany ýyl - ýyldan artýar. We şuňa baglylykda hem Restoran , Market, Tiztagam (FastFood) ulgamlarynda we beýleki köpçilikleýin söwda ýerlerinde awtomatlaşdyrmak ulgamy giňden ýaýraýar. We şunyň üçin 2Ghasap ulgamy bilen bilelikde işlemegiňiz size öz biznesiňizi ösdürmäge uly ýardam berer.

2GHasap ulgamy ýokary derejeli, döwrebap, ynamly we amatly bahaly taýýarlaýandygy üçin söwda bazaryny awtomatlaşdyrmak ulgamynda öňde baryjylardan biridir. 2GHasap ulgamy Türkmenistanyň çäginde 200 den gowrak söwda nokatlary ulanýar. Siz öz işiňizi ýokary derejede gurnap we awtomatlaşdyrylan ulgamda ýeňil ýöredip bilersiňiz.

Biziň bu ulgamymyzyň bahasy beýleki awtomatlaşdyrma ulgamlaryna seredeňde has amatly we hil derejesi boýunja bäsleşmäge mynasypdyr.