Resto ekspress

Restoran işini awtomatlaşdyrmak

Resto Express bilen işlemek ýeňil

Ygtybarly restoran POS ulgamy, tertipsiz açyk bazara meňzeýän kafe ýa-da baryň arasyndaky tapawut, müşderileriň jübi telefonlaryndan uzakdan zakaz etmek, ýa-da öňünden stollary bronlamak, soňra bolsa sargytlaryny saýtda gowşurmak bilen tapawudy. Wagt. Öňem belläp geçişiňiz ýaly, häzirki zaman restoran işi diňe gowy iýmit däl. Başgaça aýdylanda, üstünlikleriňiz diňe müşderileriňize hödürleýän iýmitiň görnüşine däl-de, eýsem restorany dolandyrmak strategiýasyna hem baglydyr we restoran POS ulgamynyň hut şu ýeri gelýär.Bu, ähli işiňizi optimallaşdyrmak üçin iýmit awtoulagynda, kafede, çalt naharda ýa-da barda zerur ýeke-täk programma. Inwentarlary dolandyrmakdan başga-da, müşderileriň sargytlaryny utgaşdyrmagy, tölegleri gaýtadan işlemegi, ähli restoran önümlerini yzarlamagy we işgärleriňizi POS ulgamyndan dolandyrmagy başarmaly.

0

Ýerine ýetirilen taslamalar

0

Kärhananyň işgärleri

0

Kärhananyň bölümleri

0

Ýyldan bäri bazarda