Lomaý söwda

Lomaý söwda işini awtomatlaşdyrma

Lomaý söwdanyň kesgitlemesi

Lomaý söwda, satylan mukdara garamazdan, adatça bölek satyjylara, hünärmen (senagat ýa-da täjirçilik) ulanyjylara ýa-da ýolbaşçylara ýa-da beýleki lomaý satyjylara ýa-da araçylara haryt satyn almakdan we satmakdan ybaratdyr. Lomaý araçylar harytlaryň eýesi bolmazdan alyjylary we satyjylary birleşdirýärler (ýa-da üçünji tarap üçin täjirçilik amallaryny ýerine ýetirýärler) (bular komissiýa wekilleri, dellallar, satuw agentleri, aýry-aýry telekeçiler we ş.m.).Söwda toparlary, beýleki satyjylar, agzalaryna we şahamçalaryna satýan zatlaryna gaty pes söwda nokatlarynda eýe bolup bilerler. Önümleriň hemmesi diýen ýaly lomaý bolup biler, ýöne olaryň diňe bir bölegi bölekleýin (bölekleýin). şertnama).Akhasap programasy size lomaý söwda işini maksimum derejede awtomalaşdyrma ýagny işiňizi golaýlaşdyrmany teklip edýär.

0

Ýerine ýetirilen taslamalar

0

Kärhananyň işgärleri

0

Kärhananyň bölümleri

0

Ýyldan bäri bazarda