Akhasap hususy kärhanasy

Sanly ykdysadyýete sanly goşant

Alyp barýan işlerimizde dogry ýol - ýörelgäni saýlap tapmak gaty möhüm iş bolup durýar. Sebäbi şol saýlan ýörelgämizde işimiziň gelejekdäki ýodalaryny çyzýarys.

Giňişleýin öwren....

Biziň ugurlarymyz

Awtomatlaşdyrmada uly Tejribäniň ady

Market satuw (POS)

Market satuwlarynň hasabatyny has hem takyk we çalt almak üçin

Restoran

Müşderileri garaşdyrman,tiz we amatly hyzmat bermek

Lomaý söwda

Ammardaky harytlaryň hasabatlaryny has takyk we dogry görmek üçin

Aksargyt mobil goşundysy

Biz Türkmenistanyň çäginde ýüzlerçe market,söwda nokatlary Sanly ulgama geçirmek üçin,we söwda işlerinde Sanly tehnologiýalary giňden ullanyp ýeňilliklerden peýdalandyrýarys.Biziň beýleki kärhanalardan tapawudymyz,ýagny hyzmatymyzyň ýokary hilligi we elýeter bahasay bolup durýar.

Giňişleýin öwren....

Öz işiniň ussatlary

Biziň toparymyzyň agzalary

web dizaýner

Bagtybaý Söýünow

manager

Yakup gurbanow

0

Ýerine ýetirilen taslamalar

0

Kärhananyň işgärleri

0

Kärhananyň bölümleri

0

Ýyldan bäri bazarda