icon Biz hakynda

about
 • 1. Bilim.

  Biziň toparymyzda dünýa belli meşhur uniwersitetlerde okuwlaryny tamamlap, bilimini paýlaşýan hünärmenlerimiz bar.
 • 2. Tejribe.

  Birnäçe ýyllaryň dowamynda gazanylan iş tejribesi bar bolan, we bu tejribäni durmuşda giňden ulanmagy başarýan dostlarymyz bar.
 • 3. Çözgüt.

Biziň başgalardan aýratynlygymyz nämede?

 • Dogry ýol saýlama

  Alyp barýan işlerimizde dogry ýol - ýörelgäni saýlap tapmak gaty möhüm iş bolup durýar. Sebäbi şol saýlan ýörelgämizde işimiziň gelejekdäki ýodalaryny çyzýarys.

  dowamy »
 • Filosofiýa

  Tilsimatlary awtomatlaşdyrmak ýolunda kompýuter filosofiýasynyň uly orny bardyr. Ediljek bolýan işiň dogry filosofiýasyny bilmesek şol işde dogry çözgütleriň beriljekdigine ynanmak kyn bolsa gerek.

  dowamy »
 • Çuňňur pikirler

  Awtomatlaşdyrmak işinde dürli - dürli pikirler we teklipler bize hödürlenýär, şol pikirleriň we teklipleriň hemmesini ara alyp maslahatlaşylyp netijä gelnenden soňra hünärmenlerimiziň eline berilýär.

  dowamy »

icon Biziň toparymyz

 • image
  Garaýew MekanBaş Arhitektor, AKHASAPmekan@akhasap.com

  "Öz işiň ussady bolmak we arassa çözgüt bermek - biziň birinji ýörelgämizdir"

 • image
  Nurgeldi GoçyýewKompýuter injeneri, AKHASAPnurgeldi@akhasap.com

  "Ilkinji nobatda agzybirlik, bir - birege sylag we hormat şeýle-de bilelikde işlemekdir, biziň almak isleýän netijämiz şu üç ýörelgede birigýär"

 • image
  Geldimyrat AkmyradowKompýuter injeneri, AKHASAPgeldi@akhasap.com

  "Hemme işde aňsat ýoly hökman bardyr!"

 • image
  Şirmyrat AtaýewKompýuter injeneri, AKHASAPsirmyrat@akhasap.com

  "Plan 1 = (Çözgüt bermeli), Plan 2= (Plan 1 git)"

 • image
  Döwlet OtuzowKompýuter injeneri, AKHASAPdowlpack@mail.ru

  Awtomatlaşdyrmadaky hyýalyňyzy durmuşa geçirmek meň IŞIM!

Injenerler bilen bile Hyzmatdaşlyga biziň toparymyz taýýardyr.

biz bilen habarlaşyň info@garagoс.com we bize goşulyň Täze Çözgüt H.J